Przejdź do treści

Telefon +48516609100 | Darmowa Wysyłka

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Usługodawcę.
 2. W zakresie, w jakim Regulamin określa prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży, Regulamin określa jego treść.
 3. W zakresie, w jakim Regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Regulaminem jest regulaminu, o którym mowa w art. 8 tej ustawy.
 4. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie Internetowej Sklepu.
 6. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi.
 7. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (system informatyczny i obsługi na odległość służący do wyboru i zakupu Produktów lub świadczenia Usług, umożliwiający Użytkownikom badanie Produktów, w tym cen i dostępności Produktów, zawieranie Umów Sprzedaży, Umów o Świadczenie Usług, a także zamieszczanie Treści na zasadach określonych w Regulaminie). W tym celu Usługodawca udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Niniejszy Regulamin określa:
  • Zasady Rejestracji w Sklepie Internetowym,
  • Zasady korzystania ze Sklepu internetowego,
  • Zasady zawierania na odległość Umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym warunki składania Zamówień, dostarczania Produktów oraz uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży Produktów,
  • Uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy sprzedaży,
  • Zasady składania i rozpatrywania reklamacji Użytkowników,
  • Inne prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy.
 9. Informacje zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży lub innej umowy, której niniejsza informacja dotyczy.
 10. Użytkownik korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 11. Marka „N-Hype” oraz wszelkie związane z nią towary i przedmioty własności intelektualnej należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich przez Użytkowników wymaga zgody Usługodawcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. Definicje

 1. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawa – oznacza faktyczną czynność Usługodawcy polegającą na dostarczaniu Kupującemu Produktów określonych w Zamówieniu za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą Usługodawca współpracuje w zakresie Dostawy Produktów.
 3. Hasło – oznacza wybrany przez Użytkownika podczas Rejestracji ciąg liter, cyfr lub innych znaków, służący do zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym.
 4. Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 5. Kontakt – oznacza dostępne dla Użytkowników sposoby kontaktu z Usługodawcą, które obejmują: (i) wysłanie wiadomości e-mail na adres: [...], (ii) pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Usługodawcy: [ ul. Muszkieterów 7, 94-319 Łódź].
 6. Koszyk – oznacza integralną część Sklepu Internetowego, umożliwiającą wyświetlanie wybranych przez Kupującego Produktów, wprowadzanie i modyfikację danych Zamówienia takich jak: rodzaj i ilość Produktów, dane do dostawy lub faktury, sposób płatności oraz zatwierdzenie warunki Zamówienia.
 7. Kupujący – oznacza Użytkownika, który zawarł Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.
 8. Konsument – ​​oznacza Kupującego będącego osobą fizyczną nabywającą Produkty od Usługodawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny panel dostępny dla każdego Użytkownika, uruchomiony w jego imieniu przez Usługodawcę po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy o prowadzenie Konta Użytkownika.
 10. Login – oznacza adres e-mail Użytkownika używany podczas procesu Rejestracji oraz każdorazowego korzystania z Konta Użytkownika.
 11. Newsletter – oznacza informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Usługodawcy lub innych podmiotów przesyłane Użytkownikowi przez Usługodawcę lub na jego zlecenie, na podstawie zgoda elektroniczna. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika dostępny na Stronie Internetowej Sklepu.
 12. Potwierdzenie Zamówienia – oznacza wiadomość e-mail wysłaną przez Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres e-mail (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który sam Użytkownik wypełnił zdalnie na Stronie Internetowej Sklepu), potwierdzający, że Zamówienie tam wskazanych zostało doręczone Usługodawcy.
 13. Potwierdzenie Zrealizowania Zamówienia – oznacza wiadomość e-mail wysłaną przez Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres e-mail (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który sam Użytkownik wypełnił zdalnie na Stronie Internetowej Sklepu) potwierdzającą, że Zamówienie w nim wskazane mogą być przetwarzane przez Usługodawcę.
 14. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określający ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego, Umów Sprzedaży oraz Umów o Świadczenie Usług.
 15. Rejestracja – oznacza faktyczną czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą od Użytkownika, aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 16. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny w domenie www.n-hype.com, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskiwać informacje o Produktach i ich dostępności, kupować Produkty, a także korzystać z Usług.
 17. Strona Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie www.n-hype.com.
 18. Produkt – oznacza produkt prezentowany przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży. Podstawowe właściwości każdego Produktu prezentowane są na Stronie Internetowej Sklepu. Wizerunek Produktu prezentowany na Stronie Internetowej Sklepu stanowi jedynie wizualizację jego rzeczywistego wyglądu i służy wyłącznie celom informacyjnym.
 19. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, którym te informacje służą, i który umożliwia odtworzenie informacji zapisanych w niezmienionej postaci.
 20. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawieraną na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego, pomiędzy Kupującym a Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Doręczenie przez Usługodawcę Kupującemu (po złożeniu Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zrealizowania Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia. Postanowienia Regulaminu stosuje się w odpowiednim zakresie do Umowy Sprzedaży.
 21. Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną i nieodpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, o których mowa w § 11 Regulaminu, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.
 22. Usługodawca – oznacza firmę o nazwie „N-Hype” Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Muszkieterów 7, 94-319 Łódź, posługująca się numerem NIP: 7272868845 oraz numerem REGON: 525220092, prowadząca Sklep Internetowy.
 23. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie korzysta z funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu lub na rzecz której Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną; pojęcie to obejmuje Kupujących, osoby, które dokonały Rejestracji oraz Internautów.
 24. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży określające rodzaj i ilość Produktów.

§ 3. Funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu

 1. Serwis Internetowy Sklepu umożliwia Użytkownikom:
  1. zarządzania danymi osobowymi podanymi w Koncie Użytkownika (wymaga to Rejestracji i logowania),
 2. Dostępu do Konta Użytkownika (wymaga to Rejestracji i logowania),
 3. Być informowany o Produktach w Sklepie Internetowym (nie wymaga to Rejestracji),
 4. Korzystania z Usług (korzystanie z Usług nie wymaga Rejestracji za wyjątkiem usługi prowadzenia Konta Użytkownika),
 5. Składać Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie (nie wymaga to Rejestracji i logowania).

§ 4. Korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu

 1. W celu korzystania ze Strony Internetowej Sklepu, w tym przeglądania Produktów w Sklepie Internetowym, Użytkownik musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. Urządzenie typu komputer osobisty, tablet, smartfon z dostępem do Internetu,
  2. Zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej (np. Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Vivaldi) z włączoną obsługą JavaScript i SSL,
  3. Aktywne konto e-mail,
  4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 2. Z chwilą wejścia Użytkownika na Stronę Internetową Sklepu Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu dostępu do treści i zasobów udostępnionych przez Usługodawcę oraz ich przeglądania, a także umożliwieniu korzystania z wyszukiwarek i inne powszechnie dostępne narzędzia na Stronie Internetowej Sklepu, w tym składanie Zamówienia.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, o której mowa w ust. 2 powyżej, ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Serwisu. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z Kontem Użytkownika, zasady zapisywania się do Newslettera i wypisywania się z niego, a także szczegółowe zasady i warunki korzystania ze Strony Internetowej Sklepu określa dalej Regulamin.
 4. Przeglądanie Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym, poznawanie ich cech dostępnych na stronach produktów, a także składanie Zamówień w trybie szybkich zakupów jest dostępne dla wszystkich Użytkowników i nie wymaga Rejestracji.
 5. Użytkownik powinien korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i nie podejmować działań mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 6. Użytkownikom zabrania się:
  1. Dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, m.in. naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,
  2. Działanie w sposób naruszający prawo lub mające na celu obejście prawa lub działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami,
  3. Korzystania ze Strony Internetowej Sklepu w sposób zakłócający jej funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Użytkowników.
 7. W ramach prowadzenia Strony Internetowej Sklepu Usługodawca zastrzega sobie prawo do promowania i reklamowania wszelkich produktów i usług.
 8. Usługodawca zapewnia ochronę komunikacji elektronicznej i Treści poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ich ochronę, w szczególności ochronę danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieuprawnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe oraz przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Usługodawca informuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem i istnieje zagrożenie, że do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika może dostać się złośliwe oprogramowanie lub nieuprawnione osoby trzecie mogą uzyskać nieuprawniony dostęp do dane, w tym dane osobowe. W celu minimalizacji tych zagrożeń Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, m.in. korzystać z programów antywirusowych lub funkcji chroniących przed identyfikacją Użytkownika w sieci Internet.
 9. Usługodawca jest uprawniony do czasowego wyłączenia Strony Internetowej Sklepu oraz dokonywania przerw w świadczeniu Usług w zakresie uzasadnionym względami bezpieczeństwa informatycznego, a także w celu przeprowadzenia planowej konserwacji, napraw, instalacji nowych wersji programów komputerowych oraz konfigurację systemu informatycznego. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dokonywać czasowych wyłączeń systemu informatycznego na potrzeby planowej konserwacji, napraw, instalacji nowych wersji programów komputerowych oraz konfiguracji systemu informatycznego w godzinach 18.00-8.00 lub w dni inne niż dni robocze. Usługodawca poinformuje o planowanych przerwach w dostępności Strony Internetowej Sklepu za pomocą komunikatu umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu z wyprzedzeniem.
 10. Usługodawca informuje, że Strona Internetowa Sklepu może być również czasowo niedostępna w przypadku awarii systemu informatycznego. W takim przypadku Usługodawca dołoży starań, aby niezwłocznie przywrócić ich wymaganą funkcjonalność.

§ 5. Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania Rejestracji.
 2. W ramach Konta Użytkownika istnieje możliwość zapisywania swoich danych kontaktowych, ich modyfikacji, przeglądania historii Zamówień oraz zarządzania subskrypcją Newslettera.
 3. Rejestracja wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w szczególności podania prawdziwych i prawidłowych danych, poprzez podążanie za komunikatami wyświetlanymi na Stronie Internetowej Sklepu w trakcie Rejestracji.
 4. Do założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie swoich danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, możliwe jest również podanie dodatkowych danych opcjonalnych.
 5. Dokonując rejestracji osoba zakładająca Konto Użytkownika niebędąca osobą fizyczną oświadcza, pod rygorem konsekwencji prawnych, że jest uprawniona do działania w imieniu takiego Użytkownika, w tym do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań oraz do skutecznie zawierać Umowy Sprzedaży zgodnie z Regulaminem.
 6. Z chwilą aktywacji wirtualnego przycisku „Zakładam konto” lub podobnego, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta Użytkownika, oraz opcjonalnie – w przypadku wyboru opcji jego otrzymywania – również usługę Newsletter. Zasady świadczenia usługi Newsletter zostały opisane w dalszej części Regulaminu.
 7. W trakcie Rejestracji Użytkownik podaje Login i Hasło, dzięki którym uzyska dostęp do Konta Użytkownika. Użytkownik nie może udostępniać hasła osobom trzecim.
 8. Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie odbywa się z wykorzystaniem danych podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Opuszczając Stronę Internetową Sklepu, Użytkownik powinien każdorazowo wylogować się z Konta Użytkownika. Dane podane podczas tworzenia Konta Użytkownika mogą zostać zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 9. Konto Użytkownika zawiera informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. Zalogowany Użytkownik ma dostęp do swoich danych i może je modyfikować.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych zapisanych na Koncie Użytkownika.

§ 6. Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Użytkownik może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zamówienia realizowane są w Dni Robocze.
 3. Użytkownik składający Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu kompletuje Zamówienie wybierając Produkty, którymi jest zainteresowany. Dodanie Produktów do Zamówienia następuje poprzez wybranie przycisku „Dodaj do koszyka” lub podobnego pod odpowiednimi Produktami prezentowanymi w Sklepie Stronie internetowej.
 4. W kolejnych sekcjach Produktów Użytkownik wybiera formę płatności za Zamówienie oraz wprowadza, potwierdza lub modyfikuje dane kontaktowe do dostawy Produktów oraz sposób dostawy:
  1. Imię i nazwisko oraz adres e-mail,
  2. Numer telefonu kontaktowego,
  3. Adres dostawy.
 5. Po skompletowaniu całości Zamówienia i wybraniu w Koszyku sposobu Dostawy oraz metody płatności, Użytkownik składa Zamówienie poprzez przesłanie Formularza Zamówienia do Usługodawcy, wybierając w Sklepie przycisk „Kupuję i płacę” lub podobny Stronie internetowej. Każdorazowo przed wysłaniem Zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, a także o wszelkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do starannego i poprawnego wypełnienia formularza Zamówienia oraz podania danych teleadresowych, w tym poprawnego adresu, na który Towar ma być dostarczony. Usługodawca skontaktuje się niezwłocznie z Użytkownikiem, jeżeli dane te okażą się niekompletne, korzystając z danych kontaktowych podanych w formularzu Zamówienia lub podczas Rejestracji. Jeżeli mimo zachowania profesjonalnej staranności Usługodawca nie jest w stanie skontaktować się z Użytkownikiem z przyczyn leżących po jego stronie i sytuacja ta trwa przez 7 (siedem) dni od dnia podjęcia przez Usługodawcę próby nawiązania kontaktu, Serwis Usługodawcy przysługuje prawo do anulowania Zamówienia, a jeżeli Umowa Sprzedaży została już zawarta – do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Usługodawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. W procesie składania Zamówienia, do momentu aktywacji przycisku „Kupuję i płacę” Kupujący ma możliwość modyfikacji Zamówienia w Serwisie.
 8. Każdorazowo przed wysłaniem Zamówienia w celu potwierdzenia Kupującemu przedstawiane jest podsumowanie Zamówienia, tj. główne cechy usługi oraz łączna cena obejmująca cenę Produktów i koszt ich dostawy.
 9. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.
 10. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail Potwierdzenie Zamówienia. Natychmiastowe Potwierdzenie Zamówienia oznacza związanie Użytkownika złożoną ofertą zawarcia Umowy Sprzedaży, nie oznacza jednak, że oferta ta została przyjęta przez Usługodawcę. Użytkownik jest związany ofertą przez czas określony w ust. 15-16 poniżej.
 11. Płatności za Zamówienie przyjmowane są z góry. W przypadku braku zapłaty przez Użytkownika za Zamówienie w terminie 5 (pięciu) dni od otrzymania Potwierdzenia Zamówienia, Usługodawca anuluje złożone Zamówienie (odrzucenie oferty Użytkownika) i nie prześle Potwierdzenia Zrealizowania Zamówienia (brak zawarcia Umowa sprzedaży).
 12. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma Potwierdzenia Zrealizowania Zamówienia w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od otrzymania przez Usługodawcę zapłaty za Zamówienie, przestaje być związany złożoną ofertą zawarcia Umowy Sprzedaży. Do momentu Potwierdzenia Zrealizowania Zamówienia Zamówienie może zostać anulowane przez Użytkownika. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 13. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty za Produkty w terminie 5 (pięciu) dni od otrzymania Potwierdzenia Zamówienia, oferta Użytkownika, o której mowa w ust. 12 przestaje wiązać, a Usługodawca anuluje złożone Zamówienie.
 14. Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail Potwierdzenie Zrealizowania Zamówienia, o ile istnieje możliwość realizacji Zamówienia. Potwierdzeniem Zrealizowania Zamówienia jest oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 13 powyżej.
 15. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail Potwierdzenia Zrealizowania Zamówienia. Potwierdzenie Zrealizowania Zamówienia wysyłane jest do Użytkownika w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania przez Usługodawcę płatności za Zamówienie.
 16. Potwierdzenie Zrealizowania Zamówienia stanowi potwierdzenie Kupującemu warunków zawartej Umowy Sprzedaży.
 17. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Usługodawca nie prześle Potwierdzenia Zrealizowania Zamówienia i niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkownika – nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania płatności za Zamówienie – oraz zwrotu dokonanej przez Użytkownika płatności za Zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni od przekazania Użytkownikowi informacji o braku możliwości realizacji Zamówienia.
 18. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie dokumentu elektronicznego potwierdzającego warunki zawartej Umowy Sprzedaży na podany w Zamówieniu adres e-mail. Kupujący posiadający Konta Użytkownika mają do nich dostęp również po zalogowaniu się na swoje Konta Użytkownika.
 19. Czas realizacji Zamówienia, rozumiany jako czas, w którym Zamówienie jest skompletowane, a następnie wydane Dostawcy, z wyłączeniem czasu Dostawy (tj. czasu pomiędzy dostawą Produktów do Dostawcy a ich dostarczeniem do Kupującego), waha się od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) Dni Roboczych, z zastrzeżeniem Produktów Niestandardowych (wykonanych na indywidualne Zamówienie). Dokładny czas dostawy podany jest przy każdym Produkcie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu płatności wystawionym przez operatora płatności.
 20. W ramach procesu składania i realizacji Zamówień na adres e-mail Kupującego wysyłane są wiadomości dotyczące Zamówienia.

§ 7. Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie są cenami brutto i nie zawierają informacji o kosztach Dostawy oraz wszelkich innych kosztach, jakie Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, których Kupujący będzie zostaniesz poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i złożeniu Zamówienia.
 2. Cenę sprzedaży za zamówione Produkty można uiścić kartą płatniczą (Mastercard, Visa) za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności przelewem obsługiwanego przez firmę Wirecard AG (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Kupującemu przez Usługodawcę Potwierdzenia Zrealizowania Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o dokonanej przez Kupującego płatności z systemu Wirecard).

§ 8. Dostawa

 1. Usługodawca realizuje Dostawę na cały świat.
 2. Produkty dostarczane są w sposób wybrany przez Kupującego spośród opcji dostępnych w Sklepie Internetowym.
 3. Koszt Dostawy Produktów ponosi Kupujący. Koszt ten naliczany jest na podstawie cen Dostawy określonych w formularzu Zamówienia i jest doliczany do kwoty ceny sprzedaży Produktu w podsumowaniu, po wybraniu przez Kupującego opcji Dostawa.
 4. Dostawę zleca Usługodawca Dostawcy.
 5. Usługodawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji Zamówienia.
 6. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Produkty objęte Umową Sprzedaży bez wad.
 7. Zamówione Produkty są dostarczane Kupującemu za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.
 8. W dniu wysłania Produktów do Kupującego informacja potwierdzająca wysyłkę jest przesyłana przez Usługodawcę na adres e-mail Kupującego.
 9. Kupujący powinien zbadać przesyłkę dostarczoną z Produktami w czasie iw sposób właściwy dla przesyłek danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo zażądać od pracownika Dostawcy sporządzenia odpowiedniego protokołu.
 10. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest i doręczany Kupującemu dokument sprzedaży w postaci faktury przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.
 11. W przypadku nieobecności Kupującego pod adresem podanym przez niego jako Adres Dostawy przy składaniu zamówienia, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub spróbuje skontaktować się z nim telefonicznie w celu ustalenia terminu, w którym Kupujący będzie teraźniejszość. W przypadku zwrotu zamówionego Towaru do Usługodawcy przez Dostawcę, Usługodawca skontaktuje się z Kupującym mailowo lub telefonicznie, ponownie ustalając z Kupującym termin i koszt Dostawy.

§ 9. Reklamacje i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Produkty bez wad. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli Produkty mają wadę fizyczną lub prawną określoną w Kodeksie Cywilnym (rękojmia), z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Wszelkie postanowienia Regulaminu, w tym niniejszy § 10, nie wyłączają ani nie ograniczają praw Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów należy składać do Usługodawcy na adres pocztowy Usługodawcy lub adres e-mail wskazany w celach Kontaktowych. W przypadku reklamacji Produktów, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, zaleca się dostarczenie Produktów reklamowanych wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.
 3. O ile krótszy termin odpowiedzi nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedź na reklamację należy udzielić w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że odpowiedź na reklamację złożoną przez Konsumenta z tytułu rękojmi postanowienia zostaną udzielone w terminie 14 (czternastu) dni od jego otrzymania.
 4. Postępowanie reklamacyjne stosuje się odpowiednio do Usług świadczonych przez Usługodawcę. Reklamacje dotyczące działalności Usługodawcy należy składać na adres pocztowy lub adres e-mail wskazany w celu Kontaktu.
 5. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie lub na innym trwałym nośniku w sposób odpowiadający sposobowi złożenia reklamacji.
 6. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy za szkody, które zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu ani ograniczeniu.
 7. Z zastrzeżeniem powyższego, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. Za szkody wynikłe z korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkowników niezgodnie z normalnym korzystaniem ze Sklepu Internetowego (zgodnie z jego przeznaczeniem),
  2. Za naruszenie przez Użytkownika praw osób trzecich poprzez korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób naruszający dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,
  3. Za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji rozpowszechnianych przez innych Użytkowników na Stronie Internetowej Sklepu,
  4. Za szkody wynikłe z niezabezpieczenia przez Użytkownika odpowiednich danych zapisanych na Koncie Użytkownika oraz niezachowania przez Użytkownika zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci Internet. 

§ 10 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Jeżeli dokonasz u nas zakupu, masz prawo do zwrotu produktu w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest, aby produkt pozostawał w stanie nienaruszonym, identycznym jak w momencie wysyłki.
 2. Formularz odstąpienia: Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać formularz odstąpienia na jedno z poniższych środków komunikacji:

 3. Zwrot środków: Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwróconego produktu, środki zostaną zwrócone na konto Klienta w ciągu 2-3 dni roboczych.

§ 11. Usługi świadczone przez Usługodawcę 

 1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników następujące usługi:
  1. Usługa newslettera,
  2. Usługa zarządzania Kontem Użytkownika.
 2. Usługi określone w ust. 1 powyżej świadczone są 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych określonych Usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób wymagany do zmiany Regulaminu.
 4. Użytkownik może wyrazić uprzednią zgodę na przesyłanie mu Newslettera oraz na przesyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim jest dobrowolne i nie jest warunkiem realizacji złożonego Zamówienia.
 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na adres e-mail wiadomości w formie elektronicznej zawierających informacje o nowych produktach lub usługach oferowanych przez Usługodawcę lub osoby trzecie. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do Użytkowników, którzy wyrazili stosowną zgodę.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem linku znajdującego się w każdej wiadomości e-mail wysłanej w ramach usługi Newsletter lub cofając zgodę na przesyłanie Newslettera za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 7. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikację danych podanych podczas Rejestracji, a także śledzenie statusu realizowanych Zamówień oraz historii już zrealizowanych Zamówień.
 8. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia swojego Konta Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres e-mail podany w celu Kontaktu. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika.
 9. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i Usług, jeżeli Użytkownik działa na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, narusza przepisy prawa lub Regulamin, a także przy zablokowaniu dostępu do Konta Kupującego a usługi nieodpłatne są uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: złamaniem przez Użytkownika bezpieczeństwa Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Dostęp do Konta Użytkownika i Usług jest z tych powodów zablokowany na czas niezbędny do rozwiązania problemu będącego podstawą zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i Usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i Usług poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy Umów Sprzedaży)

 1. Zasady zawarte w Regulaminie oraz umowie Konta Użytkownika wiążą Użytkownika do czasu ich rozwiązania przez Użytkownika.
 2. Użytkownik przesyła do Usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika na adres wskazany w celu Kontaktu. Umowa o świadczenie usługi Konta Użytkownika ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika. Otrzymanie przez Usługodawcę oświadczenia zawierającego żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika.

§ 13. Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn takich jak:
  1. Konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością modyfikacji Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,
  2. Konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, wyroków, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych organów władzy publicznej mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmiany Regulaminu,
  3. Rozszerzenie lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana dotychczasowych funkcjonalności Serwisu,
  4. Zmiana warunków technicznych świadczenia Usług,
  5. Zmiana zakresu Usług,
  6. Konieczność usunięcia niejasności, błędów lub ewentualnych błędów pisarskich, które mogą pojawić się w Regulaminie,
  7. Zmiana danych kontaktowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zawartych w Regulaminie,
  8. Zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu internetowego,
  9. Przeciwdziałanie naruszeniom lub nadużyciom Regulaminu.
 2. Użytkownicy posiadający Konto Kupującego zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany podczas Rejestracji, wysłanej co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w ich nowe brzmienie. Pozostali Użytkownicy zostaną o tym poinformowani w komunikacie na stronie głównej Sklepu Internetowego, widocznym na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zawiera wskazanie daty wejścia w życie nowego Regulaminu oraz treść zmienionego Regulaminu.
 3. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, który posiada Konto Użytkownika i który nie wypowiada umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika przed datą wskazaną w powiadomieniu o zmianie jako data wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Regulaminu.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Usługodawca informuje, że Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sporze między Konsumentem a Usługodawcą kontaktując się z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów lub organizacją społeczną, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie polskich Konsumentów). Informacje dla Konsumentów, w tym informacje o możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem innym niż Konsument zostają poddane sądowi właściwemu dla siedziby Usługodawcy.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca może przesyłać mu powiadomienia bezpośrednio związane z Usługami, z których korzysta Użytkownik, w szczególności o zmianach Regulaminu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieskorzystanie przez Usługodawcę z praw przewidzianych w Regulaminie lub innych uprawnień przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązującego prawa nie stanowi zrzeczenia się tych uprawnień przez Usługodawcę, a prawa te i uprawnienia pozostaną dostępne dla Usługodawcy.
 6. Usługodawca może zapewnić dostęp do Sklepu internetowego również za pomocą innych kanałów dostępu (np. jako aplikacja mobilna), określając również warunki korzystania z tych kanałów dostępu.
 7. Czasowe zawieszenie funkcjonalności Sklepu internetowego nie oznacza rozwiązania umów z Użytkownikami przez Usługodawcę.
 8. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 9. Do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.